Verksamhetsberättelse 2015

Läkare mot Tobak (LmT) har drivit på tobakspolitiken såväl nationellt som regionalt och lokalt. Det har skett genom insatser av styrelsemedlemmar och i samverkan med Yrkesföreningar mot tobak med delföreningar, andra ideella föreningar och organisationer, och i synnerhet med Tankesmedjan Tobaksfakta. Efter bildandet av Tobaksfakta har Läkare mot Tobak som professionell förening fokuserat arbetet mer mot den egna kåren, för vetenskap samt i övrigt där läkarkompetens efterfrågats.

 

Verksamhetsberättelse år 2015 för Läkare mot Tobak (LmT)

 

Läkare mot Tobak

Box 738

101 35 Stockholm

Telefon: 08-669 81 58

E-post: marianne@ymtkansli.org

www.doctorsagainsttobacco.org

Kansli: Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

 

Styrelse i Läkare mot Tobak under år 2015:

Hans Gilljam, ordförande (HG)

Göran Boëthius, vice ordförande (GB)

Per Haglind, sekreterare (PH)

Matz Larsson, kassör (ML)

Gunilla Bolinder (GBo)

David Chalom (DC)

Torbjörn Johansson (TJ)

Lovisa Högberg (LH)

 

Revisorer i Läkare mot Tobak under år 2015:

Magnus Svartengren          revisor

Håkan Löfstedt                   revisor

Anders Lindman                 revisorssuppleant

Lars-Göran Persson (LGP) revisorssuppleant

 

Valberedning i Läkare mot Tobak under år 2015:

Per Neander                       sammankallande

Sofia Carlsson

 

Representation i Tankesmedjan Tobaksfakta

Göran Boëthius har representerat LmT i Tankesmedjan Tobaksfakta

 

Representation i Yrkesföreningar mot Tobak (YmT)

Per Haglind och Hans Gilljam har representerat LmT i YmT:s styrelse.

 

Representation i Tankesmedjan Tobaksfaktas Vänner

Hans Gilljam LmT.

 

Möten

Styrelsen har under år 2015 sammanträtt åtta gånger varav fem gånger via telefon:

– måndag 26 januari klockan 18.00-19.00 (tfn)

– måndag 2 mars klockan 18.00-19.00 (tfn)

– måndag 9 mars klockan (17.30-18.30 (live-möte)

– torsdag 4 juni klockan 18.00-19.00 (tfn)

– fredag 11 september klockan 07.00-19.00 (live-möte)

– måndag 26 oktober klockan 18.00-19.00 (tfn)

– lördag 7 november klockan 08.00-12.00 (live i Stockholm)

– måndag 14 december klockan 18.00-19.00 (tfn)

 

Årsmötet hölls måndag 9 mars 2015 kl 16.30-17.30 i Svenska Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

 

 

 

 1. Bevakning och påverkan av tobakspolitiken

 

Läkare mot Tobak (LmT) har drivit på tobakspolitiken såväl nationellt som regionalt och lokalt. Det har skett genom insatser av styrelsemedlemmar och i samverkan med Yrkesföreningar mot tobak med delföreningar, andra ideella föreningar och organisationer, och i synnerhet med Tankesmedjan Tobaksfakta. Efter bildandet av Tobaksfakta har Läkare mot Tobak som professionell förening fokuserat arbetet mer mot den egna kåren, för vetenskap samt i övrigt där läkarkompetens efterfrågats.

 

Frågor som Läkare mot Tobak engagerat sig för:

 1. Efter det att EU-parlamentet antagit det Europeiska tobaksdirektivet (140214) återstår för Sverige att senast i maj 2016 anpassa vår lagstiftning till direktivet. I juli 2014 tillsattes Lagman Göran Lundahl att utreda frågan och komma med förslag till åtgärder. Utredarens uppdrag har av den nya regeringen förmerats till att omfatta utökade rökfria miljöer, exponeringsförbud på säljställen och standardiserade tobaksförpackningar, förslag väntas i mars 2016. LmT bevakar frågan.
 2. Föreningens strävan att tobaksrökningen måste ner till en minimal nivå har utvecklats till projektet ”Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025” där Läkare mot Tobak har engagerat sig tillsammans med Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, övriga yrkesföreningar, fonder, frivilligorganisationer m.fl. Vice ordf. (GB) har, med LmT:s styrelses goda minne, som ordförande i Tobaksfakta avsatt en betydande del av sin tid till att stärka Tobaksfaktas samordnande roll i arbetet med opinionsbildningen för ett politiskt beslut om en Endgame-strategi. Under 2015 har många strategiska möten för Rökfritt Sverige ägt rum med deltagande av flera styrelsemedlemmar. I december 2015 har ett 90-tal organisationer anmält sig som stödjande i opinionsbildningen.
 3. Regionala Tobacco Endgame-grupper som skapades redan under 2013 har haft möten och drivit frågan framåt. En av LmT styrelsemedlemmar (PH) har varit sammankallande i den Regionala TE-gruppen i Göteborgsområdet. Insatser i respektive regionala grupper har även gjorts av (TJ), (HG)
 4. Styrelsemedlemmar (TJ) har deltagit i de demokratiska partiernas kommun- och landstingsdagar och diskuterat tobaksfrågan.
 5. LmT var representerat i seminarier och lobbyinsatser i Almedalen (GB, TJ, LH) i samverkan med övriga yrkesföreningar, Tobaksfakta, NCD-nätverket och andra.
 6. ML, GB agerat med Regionrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson som lett till att Örebro län tagit beslut om att stödja ”Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025”.
 7. PH talat inför Västra Götalandsregionens fullmäktige med 149 ledamöter, vilka i samband med mötet på olika sätt fått information om T E 2025.
 8. GB fört samtal med bl.a. utvecklingsdirektören Birger Forsberg SLL vilket lett till att en proposition med innehåll liknande TE 2025 lär tas i SLL.

För en utförligare beskrivning av det politiska påverkansarbetet som förts av frivilligorganisationerna hänvisas till Tobaksfaktas verksamhetsberättelse samt till dess websida (www.tobaksfakta.se).

 

 

 1. Påverkan av kunskap, attityder och beteende i läkarkåren

Denna uppgift har varit central för Läkare mot Tobak och i och med att det politiska påverkansarbetet koncentrerats till Tankesmedjan Tobaksfakta har påverkansarbetet gentemot den egna kåren kunnat fokuseras under året.

 

Tobaken i min specialitet

En serie foldrar ”Tobaken i min Specialitet” började produceras under 2011 och arbetet har fortsatt under åren. Vid årets slut förelåg den generella rökavvänjningsfoldern samt foldern för urologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, ögonsjukdomar, hudsjukdomar samt en för allmänmedicinen. Produktionen av foldrarna har återupptagits och uppdateringar pågår.

 

Läkartidningen

HG,GB. ”Sveriges unga behöver inte smaksatt snus.” Läkartidningen 2015;112:DTPM

GB,HG.”ST-läkare i onkologi uppmanas att titta uppströms.” Läkartidningen. 2015; 112:DSM9

 

Övrig press och media

GB Korrekt information, Gert Fylking!  150219

GB, Jonas Ludvigsson. Rökfria restauranger en 10-årig succé – med lärdomar inför nästa steg! Göteborgs-Posten maj 2015

GB Minska rökningen – frigör resurser i vården. Göteborgs-Posten 18 augusti 2015

GB,ML,HG. Ledare och artiklar i SLUTA RÖKA & SNUSA DN-bilaga 19 november 2015

ML.Medverkat vid framtagning av en informationsfilm om e-cigaretter från Örebro Universitetssjukhus

ML Medverkat i web-föreläsning om Rökfri Operation (producerat av Pfizer AB)

ML Föreläst ½ dag för astma sjuksköterskor i V:a Götalandregionen om rökavvänjning den 19 maj (Smögen)

ML Deltagit vid uppstart för samarbetsgrupp för Uppsala Örebro Regionen kring studier av hälsoekonomi kring tobak (under ledning av Kjell-Ola Engman)

ML Författat kapitel i Läkemedelsboken om tobaksavvänjning tillsammans med Mattias Damberg

ML Författat kapitel om tobaksavvänjning till det Nationella vårdprogrammet om Lungcancer

ML Representerar LmT i en grupp som arbetar med folkhälsa/tobaksprevention i Örebro Moske.

ML Rökfritt Sverige 2025 medverkat i Radioprogram P4 , författat två debattinlägg i Nerikes Allehanda om Rökfritt Sverige 2025.

ML Medverkat i arbetsgrupp för Rökfri Region Örebro Län 2025 1a mötet var 10 dec.

 

 

Svenska Läkaresällskapet

Läkare mot Tobaks samarbete med läkarnas fackförbund Sveriges läkarförbund (SLF) och vår vetenskapliga organisation Svenska Läkaresällskapet (SLS) har utvecklats under 2015. LmT har under året erbjudits status som Associerad förening till SLS och en ansökan härom är under beredning.

 

Vilka är morgondagens hälsofrämjande läkare? Ett seminarium i samarbete med Tobaksfakta och Svenska Läkaresällskapet avhölls i Läkaresällskapets lokaler den 9 mars. Medverkande: Läkarutbildningsutredningens enmansutredare Stefan Lindgren, politiske sekr. hos Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, Juan-Pablo Roa, två riksdagsledamöter, studierektorer från Sveriges alla läkarutbildningar, SYLF, VF, representanter för många studentförbund m.fl. (för utförlig information se: https://www.lakaremottobak.se/inbjudan-till-seminarium-om-halsoframjande-lakare-9-mars/#more-528)

 

4:e Tobacco Endgame-seminariet, Svenska Läkaresällskapet 26/5 2015. Seminariet arrangerades av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och Yrkesföreningar mot Tobak. Föreläsare från LmT (GB).

 

5:e Tobacco Endgame-seminariet, Svenska Läkaresällskapet 17/11 2015  Seminariet arrangerades av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och Yrkesföreningar mot Tobak tillsammans med Regionala Cancercentrum i samverkan och Cancerfonden. Föreläsare från LmT (GB,HG).

 

 

 

Läkarstämman

LmT hade en intensiv närvaro på Läkaresällskapets riksstämma 2015. Sammanlagt fyra Symposier, två Arena-evenemang samt bemannad Utställning på Hälsotorget. Prof. Luke Clancy gav ”Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025” sitt vetenskapliga stöd med hjälp av data och erfarenheter från Irland.

 

Symposier

Symposium nr.1 ”Snacka om evidens! Men hur hanterar läkare all kunskap på tobaksområdet?” diskuterade gapet mellan ord och handling i hälso- och sjukvården hantering av tobaksfrågan (Moderator: Per Haglind LmT).

Symposium nr.2 ”Ska ännu fler kvinnor bli sjuka och dö i tobaksrelaterade sjukdomar?” beskrev tobaksindustrins ansträngningar att sprida tobaksrökningen till kvinnor, rökningens effekter på gravida och foster samt nya samband mellan rökning och ohälsa och död (Moderator: Hans Gilljam LmT).

Symposium nr.3 ”Varför FCTC, NCD och post 2015-SDG är lika viktiga att känna till som HbA1C” lyfte blicken mot global hälsa (Moderator: Peter Friberg ersatte).

I Symposium nr.4 redovisade bl.a. Luke Clancy (se ovan) argumenten för ”Tobacco Endgame-strategin:Rökfritt Sverige 2025 – dagens utmaning, morgondagens möjlighet” (Moderator: Margareta Kristenson LIU). I seminariet var även folkhälsoministern Gabriel Wikströms politiskt sakkunnige och ordf i SKLs beredning för primärvård och äldrevård engagerade.

 

Arenan

”From smoke free pubs to Smoke Free Ireland 2025.” Luke Clancy, professor med bakgrund som lungläkare och med många års erfarenhet av tobaksförebyggande arbete på Irland förde en diskussion modererad av Göran Boëthius. Tobacco Endgame var åter i fokus och Clancy kunde övertygande och med en stor dos personlig charm svara på en talrik publiks frågor.

”Politikernas bord eller operationsbordet – en knivig fråga.” Göran Boëthius modererade en diskussion mellan Barbro Westerholm Riksdagen (L), Jessica Ericsson SLL (L), Anna Kiessling SLS, Åsa Thurfjell allmänläkare, Sven Andreasson specialist alkoholvård och en engagerad publik. Från politiskt håll betonades frivilligorganisationernas roll i opinionsbildningen och hur viktigt det är för en politiker som vill driva sin fråga att ha en opinionsvind i ryggen.

Under Riksstämman arrangerades också ett kort möte mellan folkhälsominister Gabriel Wikström och professor Luke Clancy.

 

Läkarförbundet

Samarbete (HG, GB) med ordf. Heidi Stensmyren, 2:e v ordf Ove Andersson samt utredare Svante Pettersson gällande NCD, Tobacco Endgame.

 

NCD-nätverket (Non-Communicable Diseases)

FN:s upprop ang. NCD (Non-Communicable Diseases) innehöll en uppmaning till frivilligorganisationer att agera pådrivare. Läkare mot Tobak har spelat en central, samordnande roll i arbetet.

HG, GB medverkat konstruktivt i det ”Svenska NCD-nätverket” med övriga 26 aktörer representerande det svenska civilsamhället.

Remissyttrande (HG bl.a.) m.a.a. Svenska Läkaresällskapets projekt ”En värdefull vård”

 

Nätverket för Hälsofrämjande sjukvård

DC representerar LmT i ENSH, Global Network for Tobacco Free Health Care Services.

 

Kommundagar

TJ har deltagit i de politiska partiernas kommundagar och skapat opinion för det tobaksförebyggande arbetet bland kommun- och landstingspolitiker

 

Nikotinberoende & Rökavvänjning

LGP Förf. av kapitlet  ”Rök och snusavvänjning” i Allmänmedicin, den stora nationella läroboken för ST-läkare i allmänmedicin

Matz Larsson har reviderat kapitlet om Nikotinberoende i Läkemedelsboken.

HG granskat och översatt kapitlen i beslutsstödet Medibas

 

Rökfria operationer

HG har 2015 utbildat i bl.a. Rökfria operationer i regi av Lunds Universitet (se p.3)

 

Läkarstudenterna

ML 2×2 timmars föreläsning om risker och hälsokonsekvenser av rökning Termin 4 Läkarprogrammet UÖ, 2 tillfällen

ML Seminarier om motiverande samtal/tobaksavvänjning Termin 5 Läkarprogrammet UÖ vid fyra halvdagar under 2015

HG Fyra föreläsningstillfällen för KI-studenternas beroendekurs.

GBo Föreläsningar för läkarstudenter KI

GB Täta kontakter med Medicinska Studerandens Förbund (MSF) och med utbildningsansvariga för landets läkarutbildningar.

 

Utbildning m.m.

ML Föreläst om rökavvänjning i Göteborgs konserthus för ca 300 diabetesläkare o sjuksköterskor i V:a Götaland (10 mars)

ML Urolog-läkare två timmars seminarium på ST-kurs i V:a Götaland (10 mars).

ML Föreläst för läkare vid Venhälsan Stockholm om rökavvänjning den 5 maj.

ML Föreläst för diabetes läkare och sjuksköterskor i Västerås om rökavvänjning den 19 maj

ML Tagit upp ekologiska aspekter av tobaksrökning vid Konf. Hydro Eco i Wien, 14 april.

ML Representerar LmT i grupp för folkhälsa/tobaksprevention i Örebro Moské.

ML Rökfritt Sverige 2025 medverkat i Radioprogram P4 ,

ML författat två debattinlägg i Nerikes Allehanda om Rökfritt Sverige 2025.

ML Medverkat i arbetsgrupp för Rökfri Region Örebro Län 2025 1a mötet var 10 dec.

HG Föreläsningar kurs för blivande rökavvänjare x2, SLL.

HG Maria Ungdom (ungdomspsykiatri) Klinikutbildning

HG Läkemedelskommittén Stockholms läns landsting ”Kloka listan”.

PH Föreläsningar Folkhälsovetenskapliga programmet Göteborgs Universitet

GB Föreläsning SLS levnadsvanedag febr 2015 Tobacco Endgame

GB Föreläsning tobaksprevention SALUT Halland Halmstad febr 2015

GB Föreläsningar om Tobacco Endgame TPLR Karlskrona april, Studenthälsan Stockholm maj, Astma- och Allergiförbundet riksmöte Stockholm maj, SLS-seminarium Almedalen juli, tobaksdag i NLL Luleå sept, utbildningsdag för ansvariga för läkarutbildningen i landet Hook okt, studiedag tillsammans med övriga yrkesföreningarna Stockholm okt.

 

 1. Påverkan på hälso- och sjukvårdens implementering av kunskap i tobaksfrågan

Rökfria operationer/Rökfri psykiatri

HG har undervisat heldag i GSP-kurserna (Gold Standard Program x2) i regi av Prof. Hanne Tønnesen för rökfria operationer och rökfri psykiatri (nämnt i punkt 2 ”Rökfria Op.”)

 

Socialstyrelsens Revidering av ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder”.

HG deltagit i möte för revidering och uppdatering av riktlinjerna för tobaksprevention.

 

ENSH, Global Network for Tobacco Free Health Care Services.

David Chalom representerar LmT i Nätverket med bl.a. policies.

 

Tobaksprevention i primärvården

LGP Förf. av kapitlet  ”Rök och snusavvänjning” i Allmänmedicin, den stora nationella läroboken för ST-läkare i allmänmedicin. Det har funnits en förväntan att primärvården självklart ska ta hand om tobaksrökningen som den stora markör för ohälsa, sjukdom och förtida död den är. Metoder för avvänjning i primärvården behöver vitaliseras. ML, LH m.fl. har på samma sätt undervisat i primärvården (se 2.”Utbildning m.m.”).

 

 

 1. Bevakning och påverkan av forskning inom tobaksområdet

LmT deltar med 6 medlemmar i ett av forskningsrådet FORTE finansierat nätverk för stimulering av tobakspreventiv forskning.

 

Internationellt forskarmöte i Malmö 17 april 2015: ”Så räddar vi liv – stark evidens för effektiva rökavvänjningsmetoder i kliniken!” Arrangörer: Läkare mot Tobak, Tobaksfakta, FORTE-nätverket (se ovan), SLS, CHPC Lunds universitet, HPH och WHO Euro.

Syften: Att demonstrera den stora potentialen hos evidensbaserade nya metoder för avvänjningsstöd i klinisk vardag och behov av ett nationellt kvalitetsregister för det fortsatta arbetet.
Resulterade i konsensusuttalande. Se:

 

Vecka 40 2015 besök av forskare från Nya Zeeland – Janet Hoek och Phil Gendall – på inbjudan av Läkare mot Tobak, Tobaksfakta och FORTE-nätverket. Bland arrangemangen märktes ett seminarium om tobaksrelaterad forskning i NZ och Sverige och ett seminarium i riksdagen (inbjudare Barbro Westerholm) om erfarenheter av Tobacco Endgame-processen i NZ och om hur forskningen kan stödja motsvarande process i Sverige.

 

Den 2 dec 2015 hölls ett internationellt lunchseminarium ”En bred tobakspolitik – vad kan vi lära av Irland” i Sveriges Riksdag. Arrangör: FORTE-nätverket för tobaksforskare i samarbete med Läkare mot Tobak, Tobaksfakta och SLS . Inbjudare: Riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S). Mötet lockade folkvalda från alla partier som fick lyssna till Irlands väg mot Tobacco Endgame skildrad av Prof Luke Clancy, hur svensk tobaksforskning kan stödja den politiska processen av Prof Hanne Tønnesen, och Doc Göran Boëthius analys av hur WHO:s tobakskonvention stakar ut vägen. Se vidare: https://www.lakaremottobak.se/wp-content/uploads/2015/12/TE-Irland-riksdagssemin151202-Extern-inbjudan-final.pdff

 

 

 1. Informationsmaterial och läromedel

ML&GB Patientvägledningen ”Vägen till ett tobaksfritt liv” storsäljande broschyr om avvänjning för behandlare.

LGP Förf. av kapitlet  ”Rök och snusavvänjning” i Allmänmedicin, den stora nationella läroboken för ST-läkare i allmänmedicin

HG ”Tobaken i min specialitet” (se p 2.)

ML Medverkat vid framtagning av en informationsfilm om e-cigaretter från Örebro Universitetssjukhus

ML Medverkat i web-föreläsning om Rökfri Operation (producerat av Pfizer AB)

ML Författat kapitel i Läkemedelsboken om tobaksavvänjning tillsammans med Mattias Damberg

ML Författat kapitel om tobaksavvänjning till det Nationella vårdprogrammet om Lungcancer

GB Folkhälsa är politik – fokus på tobak. Kapitel i Folkhälsa är politik. Idéskrift för politiker 3:e utgåvan. Utgivare SFFF

GBo, HG. Oral Tobacco – Health Hazards or Less Harm?, The Tobacco Epidemic, Progress in Respiratory Research Vol.42, 2:a rev uppl. Ed:s, R Loddenkamper och M Kreuter. Karger, Basel 2015.

HG Tobaksberoende, Beroendemedicin. Red: J Franck, I Nylander. Studentlitteratur. Lund 2015

 

 1. Deltagande i internationellt arbete/konferenser

HG deltog i konferensen Society for Research on Nicotine and Tobacco i Philadelphia i febr.

GB Fortlöpande kontakt med Smoke-Free Partnership – Brysselbaserat nätverk för bevakning av tobaksfrågan inom Europeiska Unionen.

HG, GB, GBo, TJ deltog i World Conference Tobacco Or Health, Abu Dhabi i mars 2015. GB bidrog med föredrag om Tobacco Endgame Smokefree Sweden 2025.

ML Ekologiska aspekter av tobaksrökning vid Konferensen Hydro_Eco i Wien, 14 april.

 

 

 1. Webbsidor och informationsmaterial.

Läkare mot Tobak har under år 2015 bidragit till nyhetsbrev, rapporter och faktablad till www.tobaksfakta.se.

Under år 2015 har Läkare mot Tobak fortsatt utveckla den egna webbsidan.www.doctorsagainsttobacco.org

 

 

 1. Ekonomi och medlemmar

Liksom tidigare har Läkares mot Tobak efter ansökan till Folkhälsomyndigheten erhållit ekonomiskt stöd som en följd av regeringens beslut att ge bidrag till frivilligorganisationerna inom tobaksområdet. Ytterligare information om detta finns i kassörens ekonomiska rapport.

 

Årsavgiften för år 2015 var oförändrat 100 kronor för ordinarie medlemmar respektive 50 kronor för pensionärer. Medicine studerande och läkare under fullgörande av allmäntjänstgöring erlade ingen medlemsavgift.

 

Antalet medlemmar var år 2015: 337st.

 

 

För Läkare mot Tobak den 13 januari 2016

Hans Gilljam

Ordförande

Göran Boëthius

Vice ordförande

Per Haglind

Sekreterare