Tobaksutredningen presenterad

Den 1 mars 2016 presenterades Tobaksutredningen. Utredaren hade att förhålla sig till EU-kommissionens direktiv och de tilläggsdirektiv som ministern, Gabriel Wikström formulerat. Nu följer Lagrådsremiss och Proposition

Förslagen innefattar i huvudsak

  • tillståndsplikt för försäljning av tobak
  • utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter
  • förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker
  • förändringar i regleringen av snus
  • förändringar i tillsynsorganisationen.

Utredningen föreslår också hur tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning kan genomföras.      

Dessutom har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581) och föreslår en ny, strukturellt omarbetad tobakslag.

I betänkandet redovisar utredningen också en analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige samt om det krävs nationella åtgärder för att genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror.

Det detaljerade förslaget hittar du på Regeringens hemsida.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/03/sou-201614/