Färre dödsfall hos E-cigarettrökare i USA

Dödsfallen bland E-cigarettanvändare (vejpare) i USA har minskat kraftigt. Lungskadorna har sannolikt oftast , men inte alltid, orsakats av inhalation av vitamin E-syra, en tillsats till tetrahydrocannabinol som många vejpare experimenterat med.

Vad är känt om detta tillstånd?

Bland vejpare som sjukhusvårdats i USA för lungskador kända under akronymen EVALI (e-cigarette or vaping, product use–associated lung injury) har 82% spetsat inhalationsvätskan med tetrahydrocannabinol (THC) som också innehåller vitamin E-syra. Lungskadorna hos dödsfallen sägs, förvånande nog, likna en bild man sett vid senapsgasförgiftning.

Hur har utvecklingen sett ut?

I Sverige finns inga rapporterade fall. I USA nådde insjuknandet sin högsta nivå i september 2019 för att därefter brant avta. Fram till mitten av januari 2020 hade 2668 fall vårdats och 59 dött. Sextiosex procent är män och mer än hälften av alla drabbade är yngre, mellan 18 och 34 år gamla.

Vad ska vården ge akt på?

Vården ska fråga om tidigare friska yngre personer med svåra andningsbesvär använder E-cigaretter och vad de i så fall röker för vätskor. Inblandning av cannabinoider höjer risken men andra tillsatser kan också vara skadliga.

Källa: CDC

WHO:s rapport 2019 om tobaksepidemin

Framstegen för WHO:s tobaksförebyggande arbete har varit betydande. År 2007 berördes 1 miljard människor av någon viktig tobakspreventiv åtgärd i tobakskonventionen FCTC. Med stöd av bl.a. finansmannen Michael Bloombergs MPOWER-initiativ är 2019 fem miljarder, eller 65% av jordens befolkning, föremål för sådana begränsningar. I denna, den sjunde WHO-rapporten om tobaksepidemin, trycker man på vikten av att hjälpa redan aktiva rökare att sluta röka. Om vi ska undvika att 1 miljard rökare ska dö genomsnittligt 10 år i förtid under tjugohundratalet måste rökavvänjningen förbättras. Detta har varit en viktig fråga för LmT sedan starten. WHO:s tobaksrapport 2019

 

San Francisco först med att förbjuda e-cigaretter

San Francisco stad har reagerat på det ökande bruket av e-cigaretter hos skolbarn och beslutat (25/6-19) att förbjuda försäljning i butik och även stoppa paketleveranser av dessa produkter. Staden är samtidigt hemort för JUUL, den mest sålda e-cigaretten i USA, som på sedan lanseringen 2015 vuxit till ett börsvärde på 38 miljarder dollar. I en fyllig text på BBC:s hemsida skildras bakgrunden till beslutet.The JUUL story

Kampanjen om tobak har startat

Läkare mot Tobak driver en kampanj om tobak tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta. Vi vill lyfta kända och okända fakta om tobaken och dess skadeverkningar. Det gör vi med 5 animerade filmer med olika teman. Du kan se filmerna i en smart telefon, i läsplatta eller i dator. Klicka här

Här nedan finner du bakgrundsinformation till alla påståenden i filmen

Bild 1-2
16 000 börjar röka varje år
Tobaksindustrin gör allt vad de kan för att locka till sig nya kunder. Helst unga kunder som blir beroende och fortsätter röka livet ut. Visserligen kortare liv än icke-rökarnas, men ändå kunder för många år framåt. Bolagen har tvingats offentliggöra interna dokument som avslöjar deras fula metoder. Över 90 miljoner interna dokument finns sökbara på internet för den som vill gräva.

Källor (för den som vill veta mer)
Pröva t.ex. Truth Tobacco Documents (14 milj dokument) https://www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu/tobacco/

Bild 3
90% är barn och unga
Ju yngre kunder, desto bättre resonerar industrin. De interna dokumenten visar hur man försökt göra cigaretter attraktiva, särskilt för tonåringar. Industrin, med sina överlägsna ekonomiska resurser, visste långt mer om tobaks- och nikotinberoende än den öppna forskarvärlden i många decennier.

Bild 4
Det betyder att 14 400 barn och unga börjar röka. Varje år.
Det är ett misslyckande på många sätt
• Lagen säger att ingen under 18 ska kunna köpa tobak
• Lagen säger att skolor ska vara rökfria
• Det är allvarligt att giftig rök inhaleras vid unga år
• Lungorna är fullt utvecklade först vid 21 års ålder
• Hjärnan är fullt utvecklad först vid 25 års ålder
• Hög risk för tillväxthämning

Bild 5
Kanske ditt barn – eller barnbarn?
Tobaksberoendet, särskilt cigarettberoendet, etableras till över 90% i en ålder då tobak bara kan skaffas illegalt och beroendet är ofta svårt att bryta
Forskningsfynd före år 2000
• Mer än 90% av tonåringar som rökt 3-4 cig blir vanerökare de följande 30-40 åren. Bara 1/3 lyckas bli bestående rökfria innan de fyller 60 trots att de flesta vill och försöker sluta. Russel Addiction 1990
Forskningsfynd efter år 2000
• I en sammanställning av svar av 216 314 undersökta personer fann man, att bland de 60% som någonsin rökt en hel cigarett hade 70%, åtminstone för en längre tid, blivit dagligrökare. MChem Nicotine & Tobacco Research 2017
Slutsats: Cigaretten skapar snabbt ett kraftigt beroende som är lika starkt som för tunga, illegala droger. Risken att hamna i ett tobaksberoende är särskilt stor för ungdomar oavsett bakgrund.

Källor (för den som vill veta mer)
Russell MA The nicotine addiction trap: a 40-year sentence for four cigarettes. Br J Addict. 1990 Feb;85(2):293-300.
MChem BM, Duffy S, Miler JA, Hajek P. What proportion of people who try one cigarette become daily smokers? A meta analysis of representative surveys. Nicotine Tob Res. 2017 Nov 4. doi: 10.1093/ntr/ntx243. [Epub ahead of print]

Bild 6
Rökningen är också en stor samhällskostnad
Det är komplicerat att räkna ut vad rökningen kostar samhället. De direkta sjukvårdskostnaderna på sjukhus och vårdcentraler kan hämtas ur register medan de stora kostnaderna som uppstår utanför vårdens väggar är svårare att beräkna. I länder med utvecklade försäkringssystem och stödinsatser stiger kostnaderna brant, Detsamma gäller för skattningar av produktionsbortfall pga. kroniska sjukdomar.

Här ses utfallet av de gjorda uppskattningarna
1. 2004 kostnader för rökarna: 28 miljarder (Bolin)
2. 2010 kostnader enbart för KOL 13,9 miljarder (Jansson)
3. 2015 flertalet kostnader: 31,5 miljarder (Andersson)
4. 2012 alla kostnader: >100 miljarder (Goodchild)

Kommentar
1&3 talar för totalt 35-40 miljarder
2&4 talar för totalt 80-120 miljarder
Hälsoekonom säger: mellan 35 och 100 miljarder/år

Slutsats: Vår uppfattning är att rökningen kostar ca 75 miljarder/år

Källor (för den som vill veta mer)
Bolin K, Lindgren B. Rökning – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Statens Folkhälsoinstitut. Rapport R 20043:
Jansson SA, Backman H, Stenling A, Lindberg A, Rönmark E, Lundbäck B.
Health economic costs of COPD in Sweden by disease severity–has it changed during a ten years period? Respir Med. 2013 Dec;107(12):1931-8.
Andersson E, Toresson Grip E, Norrlid H & Fridhammar A. Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige. IHE Rapport 2017:4, IHE: Lund, Sverige.
Goodchild M, Nargis N, Tursan d’Espaignet E. Global economic cost of smoking-attributable diseases. Tob Control. 2018 Jan;27(1):58-64.

Bild 7
Det är ungefär lika mycket som vi lägger på utbildning i Sverige
Från förskola upp till universitet för alla berörda

Bild 8
Fyra av fem rökare vill sluta
Många undersökningar bekräftar att en stor majoritet rökare vill sluta. Många försöker också sluta och försöker igen och igen. Det är viktigt men ofta krävs 5-6 allvarligt menade försök att bli helt rökfri. Det verkar som en kraftig motivationshöjning är den bästa medicinen, men det kan man ju inte ta fram på beställning. Det ser väldigt olika ut från person till person. Det kan handla om en prishöjning på cigaretter eller ett barnbarn som inte vill pussas pga. röklukten.

Bild 9-10
Alla i samhället skulle tjäna på att de fick hjälp med det
De flesta rökare vill sluta och de som inte vill har oftast gjort flera misslyckade försök och sedan gett upp. Hur ska vi hjälpa till? Världens första och enda hälsokonvention, världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) undertecknades och godkändes av Sverige 2005. Tobakskonventionen FCTC beskriver alla vetenskapligt grundade åtgärder som behövs för att ändra ”tobaksklimatet” och hjälpa dem som annars skulle hamna på efterkälken. Avvänjningshjälp finns med som en viktig del och tillgång till välutbildade tobaksavvänjare och verksamma, helst kostnadsfria läkemedel, är viktiga komponenter.
Och vad skulle man tjäna? Ja, varje krona som satsas på avvänjning ger 3kr tillbaka. I hälsa skulle man förstås tjäna betydligt mer, t.o.m. nästa utrota lungcancer och KOL.

Källor (för den som vill veta mer)
FCTC: http://www.tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2018/08/kortfakta-tobakskonventionen.pdf
Avvänjning: http://www.psychologistsagainsttobacco.org/
Avvänjning: http://slutarokalinjen.se/

Bild 11-12
Om du fick fördela 75 miljarder på något annat än konsekvenserna av rökning…
Inte så lätt att föreställa sig kanske.

Marlboro köper JUUL e-cig

E-cigaretten JUUL har blivit en försäljningskomet på den amerikanska marknaden och gjort sina uppfinnare stenrika på kort tid. Det är särskilt skolungdom som köper och vejpar JUUL som pga sin diskreta form är lätt att gömma. Nu har tobaksjätten Marlboro köpt upp 35% av företaget och det har skapat stora protester hos JUUL:s anställda. Då har den svårförklarade situationen uppstått att man lojalt ställt upp på att JUUL ökat nikotinanvändningen bland skolungdomar men man har betänkligheter mot det stora tobaksbolaget och dess hot mot folkhälsan. Läs mer om JUUL i tidigare inlägg.’

Tobaksavvänjningen underutnyttjad

I veckans Läkartidning (nr 44-45/2018) menar LmT att tobaksavvänjarna är en underutnyttjad resurs i vården. Särskilt avvänjning från cigarettrökning förebygger inte bara framtida ohälsa utan riktar sig direkt mot orsaken till flera folksjukdomar. Data talar för att de många välutbildade tobaksavvänjarna i Sverige inte utnyttjas på det sätt de förtjänar. I Läkartidningen beskrivs detta utifrån en e-postenkät som genomfördes 2016.

Nu har en ny enkät genomförts (2018, opublicerad) som bekräftar 2016 års resultat. I Läkartidningsartikeln refereras till att Socialstyrelsen 2015 konstaterade att vårdgivarna inte lever upp till riktlinjerna för god vård då det gäller hjälp till rökstopp. Över 1000 personer har utbildat sig till Diplomerade tobaksavvänjare sedan denna kvalitetsgranskade utbildning infördes 2006. Avvänjning är vårdens viktigaste åtgärd för att stoppa cigarettdöden och kompletterar politikers och beslutsfattares samhällsansvar att rädda onödiga sjukdoms- och dödsfall. Det är dags för regering och riksdag att satsa på ”Tobacco endgame – rökfritt Sverige 2025”.  Läkartidningen 44-45/2018

Cigarettberoende tydlig klassfråga

Andelen beroende av tobak, alkohol och narkotika är högre bland kortutbildade än bland personer med längre utbildning. Det fann forskargruppen på CAN – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning – i en rapport från oktober 2018.

Kortutbildade män hade högre andel beroende än gruppen män med lång utbildning, 1,6 gånger högre för snus och 5,3 gånger för cigaretter. Beroende av alkohol och narkotika var 1,8 respektive 2,5 gånger högre. Resultaten kan helt klart tolkas som att ANT-beroende är en klassfråga, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN.

Skillnaderna för kvinnorna var ännu tydligare med 8 gånger högre andel beroende bland kvinnorna med kort jämfört med dem med lång utbildning. Kommissionen för Jämlik Hälsa konstaterade 2017 att tobaksrökning svarade för 33% skillnad i hälsa mellan rökande och icke-rökande kvinnor.

CAN-rapporten bygger på ett representativt nationellt urval på ca 26 000 individer och genomfördes 2017. Samma undersökning gjordes 2013 och man kan alltså spåra vissa tidstrender. Tyvärr har svarsfrekvensen sjunkit mellan 2013 (59,1%) och 2017 (44,3%) men undersökningen är ändå den mest utförliga i sitt slag i Sverige. Den speglar bruket av alkohol, narkotika och tobak (ANT) både efter kön, ålder, utbildning, ekonomi, härkomst, m.m. Rapporten finns tillgänglig på webben och är försedd med tydlig och lättförståelig grafik. Rapporten från CAN

Upprörande rapport från Storbritannien

Royal College of Physicians – britternas motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet – släppte i juni 2018 en rapport om hur vården där, liksom i Sverige, försummar sitt uppdrag. Vi talar inte om en liten miss utan ett missförhållande som har vida konsekvenser för såväl hälsa som jämlikhet och ekonomi. Rapporten uppdaterar dessutom det senaste om rökningens skadeverkningar. LmT kommenterar ur svenskt perspektiv:

Tobaken i Sverige 2018

I Sverige röker man mindre än i jämförbara länder. Det har f.a. historiska orsaker eftersom vi aldrig nådde de förfärande höga nivåerna på 70-90 % i den vuxna, manliga befolkningen som rapporterades i de flesta europeiska länder. Varför blev det så? Tobaksindustrin hävdar att det var snuset som var orsaken men den förklaringen saknar vetenskapligt stöd. Snuset spelade en roll på marginalen, ingen huvudroll. Den svenska tobakspolitiken har inte varit särskilt drivande. I en jämförelse har vi snarast dragit benen efter oss och ingalunda legat i framkant. Forskare i andra länder pekar ofta på det arbete som ideella organisationer lagt ner i vårt land men det finns säkert andra faktorer att gräva fram för intresserade historiker.

Vård som inte hjälper

Fortfarande röker runt 1 miljon svenskar och det är ett misslyckande. Till särskilt eftersatta områden måste vi räkna den svenska vårdens oförmåga att utveckla den potential som ligger i att hjälpa våra patienter att sluta röka. Trots att det finns evidensbaserade rapporter (SBU) och riktlinjer (Socialstyrelsen) för att stödja rökslut sedan 20 år tillbaka, har besvärande lite hänt. På vårdcentraler och sjukhus skrivs patienter in och ut utan att tillfrågas om de röker. Och om de tillfrågas erbjuds de sällan hjälp och nästan aldrig får de hjälp direkt. Vårt upprepade misslyckande att åtgärda den största, förebyggbara orsaken till förtida död och ohälsa i Sverige får inte fortsätta.

Uppströms snarare än nedströms

Vart 8:e dödsfall är tobaksrelaterat och 100 000 vårdtillfällen skylls varje år på rökningen. Multisjuklighet har blivit ett svårlöst kliniskt dilemma och ingen enskild förebyggbar faktor skapar så mycket multisjuklighet som cigaretten. Den som inte vill lägga lite energi på att förebygga får betala med sjukdom och tidiga dödsfall.

Rökslutarstöd inte bara förebygger

För stora patientgrupper är rökstopp den enda verksamma behandlingen. Det tydligaste exemplet är folksjukdomen KOL. Behandling för KOL som inte innehåller rökstopp till varje pris, är att leda patienten ner i graven.

Oetiskt att inte erbjuda rökstopp

Royal College of Physicians – brittisk motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet – har skrivit en utförlig rapport om tobaksrökningens risker och de vägar som leder bort från denna skapade och förebyggbara hälsokatastrof. Man menar att rökslutarhjälp ska erbjudas alla patienter som standard i alla vårdmöten och att det ska betraktas som oetiskt om så inte blir fallet.

Klicka på länken nedan. Gå ner på sidan, ner till Downloads och klicka på ”Hiding in plain sight”

Rapport från Royal College of Physicians

 

Nya nikotinprodukter ändrar spelreglerna

Under 2018 har Swedish Match lanserat en ny produkt som påminner om portionssnus i form och storlek men som inte innehåller tobak. Däremot är nikotin tillsatt och det hela är smaksatt med olika fruktsmaker. Produkten har fått namnet ZYN och det handlar uppenbarligen om att närma sig läkemedelsindustrins nikotinläkemedel. Om lagstiftarna kommer ett klassa ZYN som ett livsmedel så undgår Swedish Match att göra de dyra prövningar som läkemedelsförordningen kräver. Då skulle ZYN självklart inte få marknadsföras som rök- eller snusslutarhjälp, men reklambyråernas uppfinningsförmåga ska inte underskattas! Läs Tobaksfaktas artikel nedan.

ZYN-en ny tobaksprodukt

San Fransisco röstade för ett förbud mot smaksatt tobak

Den 5 juni 2018 röstade man i San Fransisco för att smaktillsatser i tobaks- och nikotinprodukter inte längre ska tillåtas. Därmed förbjuds t.ex. mentolcigaretter och smaksatta vätskor till e-cigaretter. Utslaget var tydligt, 68% för förbudet och 31% emot. En snabb spridning av de minsta e-cigaretterna, ex. JUUL, bland skolelever anses ligga bakom initiativet. Nytt förbud mot smaksatt tobak

Aktuellt

  • Tobaksfria dagen 2021

    Tobaksfria dagen 31 maj 2021 har världshälsoorganisationen WHO valt som tema ”Committed to Quit” som väl närmast kan översättas ”fast besluten att sluta” –  med tobak underförstått. Läkare mot Tobak Läs vidare

  • LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

    Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till Läs vidare

  • En koll på tobaksindustrin 2020-21

    I en årskrönika från nätverket STOP finns mycket matnyttigt för den som är intresserad av tobaksindustrins strategier och metoder för att snärja nya tobaksbrukare och behålla de gamla. Läs vidare  Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 73 947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org