Seminarium om hälsofrämjande läkare 9 mars 2015

Läkare mot Tobak inbjöd till ett seminarium: ”Vilka är morgondagens hälsofrämjande läkare?”.

Hälsoklyftorna mellan olika grupper i samhället är snarast i ökande och utgör en oacceptabel men påverkbar företeelse. Eftersom läkare … har ett ansvar som ledare också i det hälsofrämjande arbetet bör grundutbildningen förstärkas för att påverka kunskap, attityd och handling hos morgondagens läkare.

Bland talarna märktes bl.a. Stefan Lindgren, v ordf Svenska Läkaresällskapet, utredare av ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” (SOU2013:15) och Barbro Westerholm, riksdagsledamot (Fp)

Minnesanteckningar 2015-03-09 från seminariet:

Vilka är morgondagens hälsofrämjande läkare?”

Hälsade ordf. i Läkare mot Tobak, Hans Gilljam, deltagarna välkomna och beskrev översiktligt varför LmT, Tobaksfakta och Läkaresällskapet (SLS) inbjudit till mötet.

Inledde moderator Göran Boëthius med en exposé över läkares ansvar i det hälsofrämjande arbetet.

Juan-Pablo Roa, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet citerade sjukvårds- hälso- och idrottsminister Gabriel Wikströms helt nyligen framförda mål att inom en generation minska hälsoklyftorna i Sverige. Han berättade vidare att den nya regeringen är i färd med att aktualisera utredaren Stefan Lindgrens förslag till en ny läkarutbildning. Förslaget är nu ute på remiss. Roa betonade också vikten av prevention av de icke-smittsamma sjukdomarna (NCD).

Regeringens särskilde utredare av framtidens läkarutbildning, Stefan Lindgren, beskrev ingående utredningens förslag och vad som skiljer förslaget från den nuvarande. Lindgren förordar en målstyrd läkarutbildning om 6 år, utan AT-tjänstgöring, en utbildning mer lik den i jämförbara länder. Vidare föreslogs att vägen till de formulerade målen inte skulle detaljregleras. Stor vikt läggs vid samverkan med andra vårdprofessioner liksom att hälsofrämjande aspekter beaktas i högre grad än nu. Detaljerna i förslaget ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”, SOU 2013:15 kan läsas på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/211382). Stefan Lindgren beskrev också det motstånd som förslaget väckt där förespråkarna för status quo sällan hade kunnat beskriva sina skäl för motståndet.

Barbro Westerholm beskrev hur kvinnliga parlamentariker över partigränserna på 1990-talet lyckades bereda väg för en svensk tobakslag. Kunde sedan också berätta om tystnaden i tobaksfrågan under 2000-talet, men att det finns fog för optimism i skenet av FN:s NCD-upprop, EU:s tobaksdirektiv m.m.

Leif Dahlberg, utbildningsansvarig vid Lunds universitet, berättade om kampen om utbildningstimmar i grundutbildningen och beklagade att även fortbildningarnas innehåll är väldigt trögrörliga.
Preben Bendtsen, professor vid Linköpings universitet, berättade hur LIU på flera punkter har, i några fall har haft, utbildningsstrimmor som stämmer väl överens med utredarens förslag.
Torbjörn Ledin, ordf. i delegationen för utbildning i SLS, och programansvarig för läkarprogrammet vid Linköpings Universitet menade att folkhälsa betonats särskilt på LIU men att undervisningen om hälsa ständigt måste värnas mot andra discipliner som också vill ha mer utrymme i utbildningarna.
Herbert Sandström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet kunde berätta att folkhälsa har en jämförelsevis stark ställning i undervisningen i Umeå men att det alltid finns anledning att stämma av mot verkligheten.
Mikaela Persson, stiftelsen Choice berättade om stiftelsens arbete med att engagera läkarstudenter vid 7 olika högskolor som föreläsare för gymnasieklasser om ohälsosamma levnadsvanor och deras effekter på kroppen. Verksamheten drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Hampus Holmer, läkarstuderande och studentrepresentant från Lunds Universitet tillika internationell sekr, KF ansåg att intresset för levnadsvanor bland studenterna kunde förbättras. Levnadsvanornas plats i curriculum är liten.

Roland Utbult, riksdagsman KD, ledamot i socialförsäkringsutskottet och suppleant i socialutskottet diskuterade bl.a. individens rätt till egna val.

Inlägg även från studenterna Babak Mardkhoram MSF, Mia Engström Kandidatföreningen och från Joanna Ahlqvist SYLF. Kortare inlägg även från flera av deltagarna listade nedan.

 

Deltagare

Hans Gilljam, ordf Läkare mot Tobak, välkomnare

Göran Boëthius, ordf Tobaksfakta – moderator

Juan-Pablo Roa, politiskt sakkunnig, Socialdepartementet

Stefan Lindgren, professor Malmö, utredare, v ordf Svenska Läkaresällskapet

Babak Mardkhoram, Stockholm, styrelseledamot MSF

Mia Engström, Lund, ordf KF

Hampus Holmer, Lund, internationell sekr, KF

Joanna Ahlkvist, Nyköping, styrelseledamot SYLF, chefred. Moderna Läkare

Michaela Franzén Malmros, Stockholm, ordf IFMSA Sweden

Hanna Nilsson, Linköping, ordf OMSiS

Awad Smew, Stockholm, ordf Läkarsektionen MF KI

Leif Dahlberg, professor Lund, repr läkarutbildningen

Herbert Sandström, universitetslektor Umeå, repr läkarutbildningen

Torbjörn Ledin, professor Linköping, ordf SLS utbildningsdelegation

Barbro Westerholm, Stockholm, riksdagsledamot (FP), socialutskottet, suppl utbildningsutskottet

Roland Utbult, Öckerö, riksdagsledamot (KD), suppl socialutskottet

Karin Rågsjö, Stockholm, riksdagsledamot (V), socialutskottet

Preben Bendtsen, professor Linköping

Per Haglind, Göteborg, LmT

Matz Larsson, Örebro, LmT

David Chalom, Hässleholm, LmT

Lovisa Högberg, Falun, LmT

Torbjörn Johansson, Uppsala, LmT

Gunilla Bolinder, Stockholm, LmT