Så räddar vi liv! Mötet i Malmö 17 april 2015

Så räddar vi liv – stark evidens för effektiva rökavvänjningsmetoder i kliniken! Konsensusmötet hölls i Malmö med internationellt deltagande. Ett konsensusuttalande och innehåll presenteras under ”Aktuellt” (uppe t.hö. på startsidan)


 

Rekommendationer från det strategiska seminariet i Malmö 2015

A. Rökavvänjning i hälso- och sjukvården:

 • Alla rökande patienter ska som del i behandlingen erbjudas rökavvänjningsstöd
 1. Alla patienters rökvanor (även rökfrihet) dokumenteras i journalen
 2. Alla rökare informeras om effekten av rökstopp på det aktuella sjukdomstillståndet och dess behandling
 3. Alla rökare informeras om att rökstopp är en rutinmässig del av alla behandlingar precis som behandlingsrutiner vid appendicit, pneumoni eller panikångest
 • Avvikelse från A1-3 bryter mot god klinisk praxis och påverkar patientsäkerheten.

B. Kvalitetsutvärdering

 • En systematisk uppföljning av effekt och kostnad av rökavvänjningsstödet (i ett kvalitetsregister) ska ske av flera anledningar: (B1-5)
 1. Säkra hög rökstoppsfrevens
 2. Monitorera kostnad
 3. Sprida kunskap och lärande
 4. Via jämförelser identifiera best practice (benchmarking)
 5. Säkerställa ansvar och transparens

C. Utbildning: 

 • En mer hälsofrämjande attityd avseende tobaksprevention ska ingå i grund- och fortbildning för hälsoprofessionerna
 • Preventiva metoder och rökavvänjning ska ingå i den praktiska träningen och ge meritvärde
 • Alla delar (A1-3) av ovan formulerade kliniska praxis ska läras och tränas
 • Studerande inom hälsoprofessionerna som själva röker ska stödjas av utbildningsinstitutionens egen policy, erbjudas avvänjningsstöd och mentorstöd.

D. Generella åtgärder:

 • Hälso- och sjukvården är inte konsekvent rökfri. Det är dags för lagstiftning avseende konsekvent rökfri miljö inom hälso- och sjukvården
 • WHO:s Tobacco Convention for Tobacco Control (FCTC) beskrivar alla de åtgärder som behöver vidtas för att minska rökningen, men bara få av dessa har implementerats I Sverige. Regering och riksdag bör snarast besluta om en realistisk och väl finansierad handlingsplan för att nå målet Rökfritt Sverige 2025, dvs < 5% tobaksrökare år 2025 .
 • Det åligger hälso- och sjukvårdens personal att verka för ett rökfritt Sverige 2025 i kraft av sin kunskap om, och dagliga erfarenhet av, rökningens skadeverkningar.

Läs mer om programmet och deltagarna

PROGRAMMET den 17 april 2015

TEMA: Så räddar vi liv – stark evidens för effektiva rökavvänjnings-metoder i kliniken!

Fredagen den 17 april 2015 kl. 10-16
 Plats: Skånes Universitetssjukhus Malmö.

Syften: Att demonstrera den stora potentialen hos evidensbaserade nya metoder för avvänjningsstöd i klinisk vardag och behov av ett nationellt kvalitetsregister för det fortsatta arbetet.
Målgrupper/inbjudna: Forskningsfinansiärer, näringslivs-/branschorganisationer, hälso- och sjukvårdshuvudmän och myndigheter, regerings- och riksdagsrepresentanter för finans-, social-, utbildnings- och forskningsområdena, läkar- och sjuksköterskeutbildningar, sjukvårdens professionella organisationer, patientorganisationer, tobaksförebyggande organisationer och tobaksforskare samt media.

Moderator: Anna Karin Källén

 

Välkomsthälsning: Prof Hanne Tönnesen, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds Universitet, Representant för Socialdepartementet, Dr Gauden Galea, Division Director WHO-Europé (video).

State of the art-föreläsning: Strong evidence for effective smoking cessation intervention programs Prof Paul Aveyard, University of Oxford

Den stora potentialen avseende hälsa och patientsäkerhet hos rökavvänjningsstöd i olika kliniska verksamheter                                        – Internal Medicine: Prof em Hans Gilljam, Stockholm                              – Surgery: Prof Hanne Tönnesen, Lund
                                                    – Psychiatry: Prof Hanne Tönnesen, Lund

Behov av databaser och forskning                                                            – National Quality Register on smoking cessation intervention and successful quitting in real life. National Coordinator Mette Rasmussen, Copenhagen and Prof Luke Clancy, Dublin                                              – Ytterligare exempel på forskningsbehov: Rökares attityd till stödmetoder och begränsande samhällsåtgärder. Samhällsekonomiska effekter av minskad rökning. Doc Göran Boëthius, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Lunch och gruppdiskussioner 12.30 – 14.00

Behov av utbildning

– Gold Standard Program – i intensiv rökstoppsbehandling. Prof Hanne Tönnesen, Lund                                                                                        – rökarens motivation att sluta ökar genom breda samhällsåtgärder.        Margaretha Haglund, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Summering – take home messages – Gruppdiskussion
- Frågor
- Rekommendationer (se ovan)