LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till skapandet av Läkare mot Tobak 1992 utan också alltsedan dess stött och inspirerat föreningens arbete. I Göran Boëthius fall dessutom ägnat mycket av sin vakna tid åt föreningen och dess viktiga insats för folkhälsan. Utnämningen och motiveringen följer nedan:

 

Läkare mot Tobak har vid sitt årsmöte tisdagen 16 februari 2021 utsett tre Hedersledamöter:

  • Barbro Westerholm
  • Margaretha Haglund
  • Göran Boëthius

Dessa tre har på var sitt unika sätt och under lång tid deltagit i det tobaksförebyggande arbetet. Deras kreativitet, ledarroller och arbetsinsatser är enastående och har därvid bidragit till framgången med minskad tobaksrökning. Därför har Läkare mot Tobak utsett dem till Hedersledamöter.

Motiveringar finns bifogade och på föreningens webbsida: lakaremottobak.se

 

Hans Gilljam                                            Per Haglind

Ordförande                                               Sekreterare

 

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm blev legitimerad läkare 1959, medicine doktor vid Karolinska Institutet och docent där 1965. Hon var medicinalråd vid Socialstyrelsen 1971–1974, medicinsk expert vid Apoteksbolaget 1974–1979, generaldirektör för Socialstyrelsen 1979–1985 och adjungerad professor vid Karolinska Institutet 1986–1989. Hon var riksdagsledamot för Folkpartiet 1988–1999 och är sedan 2006 åter i riksdagen för Liberalerna. År 1983, då Barbro Westerholm var generaldirektör, bildade Socialstyrelsen en samordningsgrupp för tobaksfrågor, SAFT. Gruppen hade bred samhällsrepresentation och sådde frön som sedan via Tobaksutredningen och en lång serie andra politiska initiativ där Barbro Westerholm varit en viktig drivande kraft för att minska tobaksbruket i vårt land. Hit hör också inspiration till bildandet av Läkare mot Tobak som nu vill göra henne till Hedersledamot.

 

Margaretha Haglund

Margaretha Haglund är sociolog, utbildad vid Universitetet i Uppsala. Margaretha Haglund hade nyss anställts på Socialstyrelsen för att arbeta med tobaksfrågor då Socialstyrelsen 1982 tillsammans med Arbetarskyddsstyrelsen fick uppdraget att utreda tobaksrökningens skadeverkningar och att gemensamt utarbeta allmänna råd om begränsning av rökning i offentliga lokaler. Margaretha Haglund, tillsammans med kollegan Paul Nordgren, blev drivande för tobakspreventionen på myndigheten. Hon inspirerade några läkare att driva opinion mot tobaksbruket och bidrog därmed till att Läkare mot Tobak bildades 1992. Margaretha Haglund har sedan dess bidragit med ovärderliga råd och insatser i tobakskampen under sin tid i Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och nu senast i Tobaksfakta. Därför gör Läkare mot Tobak nu henne till Hedersledamot.

 

Göran Boëthius

Göran Boëthius blev legitimerad läkare 1969, medicine doktor vid Karolinska Institutet 1977 och senare docent där. Göran Boëthius blev lungläkare och chef på Lungkliniken Östersunds sjukhus 1978-96. Från 1996-2006 ledde han den Tobakspreventiva Enheten i Jämtlands läns landsting. Han var en av grundarna av Läkare mot Tobak, dess första ordförande 1992-2002 och vice ordförande 2003-2020. Göran Boëthius betydelse för det tobakspreventiva arbetet, framförallt nationellt men också internationellt, kan inte överskattas. Göran Boëthius är en av alla känd person, inspiratör och aktad ledarkraft och har genom klokhet, kunnande och sin enorma arbetsinsats tjänat tobakspreventionen som ingen annan. Därför gör Läkare mot Tobak nu honom till Hedersledamot

En koll på tobaksindustrin 2020-21

I en årskrönika från nätverket STOP finns mycket matnyttigt för den som är intresserad av tobaksindustrins strategier och metoder för att snärja nya tobaksbrukare och behålla de gamla. Läs vidare  Tobaksindustrins planer

Rökning och cancer i Sverige 2020

Cancerfonden har uppdragit åt IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, att göra en sammanställning av tobaksrökningens betydelse för cancersjukdom i Sverige. IHE konstaterar att rökningen fortfarande är den enskilt största orsaken till cancer i landet. IHE uppskattar att 6000 personer varje år insjuknar i rökningsrelaterad cancer och att de cancerdiagnoser det handlar om hör till de mest svårbehandlade och dödliga formerna. Detaljerna i rapporten finner du här https://www.cancerfonden.se/minska-risken/rokning

Om att manipulera nikotinhalten

Nikotin i all inhalerad tobaksrök liksom i röken från e-cigaretter och heat-not-burn-produkter är manipulerad. Nikotin förekommer antingen i fri form med högt pH-värde, s.k. free-base eller i protonerad, bunden form. Om halten av free-base nikotin är hög retar röken luftrören och leder till hosta. Men en minskning av free-base nikotin måste kompenseras av en ökning av protonerat nikotin för att bibehålla den beroendeskapande effekten av nikotin.  Tobaksindustrin har därför i decennier försökt titrera fram en balans mellan de olika formerna av nikotin i röken.

Då e-cigaretterna lanserades i början på 2000-talet var röken sträv och retande. Det berodde på att tillverkarna inte hade samma kunskaper om relationen mellan free-base och protonerat nikotin som den traditionella tobaksindustrin. Nu, 15 år senare, har e-cigarettindustrin köpts upp av den gamla tobaksindustrin och kunnat dela med sig av lärdomarna. Följden har blivit att röken från e-cigaretter har blivit mildare och lättare att inhalera samtidigt som den beroendeskapande effekten ökat. För folkhälsan är detta förstås dåliga nyheter.

Snusningen ökar, rökningen stabil hos unga i Stockholm 2020

I Stockholm görs en skolenkät om ANDTS i Åk9 resp. Gy2 vartannat år. 2020 års undersökning presenterades i sept och visar att snusningen ökar i regionen. I Åk9 snusar 15% av pojkar och 4% av flickor ”dagligen eller ibland”, mot 22% resp. 10% i Gy2 – en kraftig ökning mot 2018. Rökning ”dagligen eller ibland” var däremot mer stabil jämfört med 2016-18 års siffror med undantag för pojkar Gy2 som röker mindre (17%). Se vidare  Stockholmsdata 2020

Webbsidan åter uppe

LmT fortsätter kampen för ett tobaksfritt Sverige. Efter ett avbrott är vår webbsida åter i drift. Coronapandemin har inneburit att många planerade aktiviteter måst läggas på is men nu är vi i gång med nya planer för hösten och för 2021. Tillsammans med andra organisationer med tobakspreventiv inriktning kommer LmT att synas och höras på sociala medier, tryckta och andra media. Vi har noterat hur akuta hot som coronapandemin frigör enormt stora resurser och mobiliserar hela samhället på ett unikt sätt. Jämför detta med tobakspandemin som härjat Sverige sedan 1950-talet och bara under 2020 orsakat lika många dödsfall som covid-19 hittills i år.  Det finns anledning att fundera över hur man har prioriterat sina insatser. Notera också att tobaken dödat fler personer i medelåldern än coronaviruset. Vi ses och hörs!

Rökning ökar risken för Coronavirussjuka

Enligt tidiga kliniska rapporter från Kina ökar rökares risk för allvarliga komplikationer och död kraftigt jämfört med risken för icke-rökare. Omkring 48% av männen i Kina röker mot endast 3% av kvinnorna. Rökningens många effekter på lungorna öppnar vägen för virus. Artikeln refereras i BMJ https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/20/covid-19-the-role-of-smoking-cessation-during-respiratory-virus-epidemics/

Cigarettrökning den största risken bland ohälsosamma levnadsvanor

En jämförelse mellan 5 olika gynnsamma levnadsvanor; ingen rökning, normalt BMI, regelbunden motion, måttligt med alkohol och varierad kost och olika grader av avvikelser har gjorts i USA. Från 1980 resp.1986 fram till 2014 kunde olika grader av avvikande levnadsvanor utvärderas som livslängd och ”frihet från” folksjukdomarna diabetes, kardiovaskulär sjukdom och cancer. Data kommer från de kända Nurses´Health Study och Health Professionals Follow-up Study med totalt 111 000 deltagare. De kvinnor som lyckats hålla ”måttan” för 4 av 5 levnadsvanor hade ett återstående liv fritt från diabetes, kardiovaskulär sjd. och cancer på 34,4 år efter fyllda 50, medan de som inte levde hälsosamt levde i snitt 23,7 efter fyllda 50 – en skillnad på knappt 11 år. Motsvarande siffror för män var 31,1 resp. 23,5. Den levnadsvana som hade störst påverkan på livslängd och sjukdomsrisker var cigarettrökning, följt av obesitas.

Referens: Yanping et al. Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study. BMJ 2020;368;16669

Tredjehandsrökning – en förbisedd risk med tobaksrökning inomhus

Som så ofta var tobaksindustrin själv först med att undersöka – i hemlighet – om tobaksröken som fastnar i textilier, annan inredning och t.o.m. väggfärg kunde avge toxiska produkter.

I de interna dokument som Philip Morris tvingades lämna ifrån sig till amerikanska domstolar fann man bevis. År 1991 genomförde PM:s forskare de första studierna. I 110 dagar, 8 timmar per dag, lät man sidströmsrök – d.v.s. rök från självbrinnande cigaretter – strömma genom ett 30m3möblerat rum. Rummet vädrades varje kväll och natt. De fann att somliga ämnen i röken stannade kvar 12 timmar efter det att rökexponeringen slutat. Provtagning från matta, gardiner och tapeter påvisade carcinogena nitrosaminer (NNK) ända upp till 110 dygn efter avslutad rökning. Inredningen fungerar som en reservoar för bl.a. NNK som avges till rummet. Dessutom bildas nya toxiska föreningar i rummet vilket kan innebära att mer gifter lagras och skapas än vad som tillförts.

Källa: Whitlatch A, Schick S. Thirdhand smoke at Philip Morris. Nicotine & Tobacco Research, 2019, 1680–1688

Färre dödsfall hos E-cigarettrökare i USA

Dödsfallen bland E-cigarettanvändare (vejpare) i USA har minskat kraftigt. Lungskadorna har sannolikt oftast , men inte alltid, orsakats av inhalation av vitamin E-syra, en tillsats till tetrahydrocannabinol som många vejpare experimenterat med.

Vad är känt om detta tillstånd?

Bland vejpare som sjukhusvårdats i USA för lungskador kända under akronymen EVALI (e-cigarette or vaping, product use–associated lung injury) har 82% spetsat inhalationsvätskan med tetrahydrocannabinol (THC) som också innehåller vitamin E-syra. Lungskadorna hos dödsfallen sägs, förvånande nog, likna en bild man sett vid senapsgasförgiftning.

Hur har utvecklingen sett ut?

I Sverige finns inga rapporterade fall. I USA nådde insjuknandet sin högsta nivå i september 2019 för att därefter brant avta. Fram till mitten av januari 2020 hade 2668 fall vårdats och 59 dött. Sextiosex procent är män och mer än hälften av alla drabbade är yngre, mellan 18 och 34 år gamla.

Vad ska vården ge akt på?

Vården ska fråga om tidigare friska yngre personer med svåra andningsbesvär använder E-cigaretter och vad de i så fall röker för vätskor. Inblandning av cannabinoider höjer risken men andra tillsatser kan också vara skadliga.

Källa: CDC