Upprörande rapport från Storbritannien

Royal College of Physicians – britternas motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet – släppte i juni 2018 en rapport om hur vården där, liksom i Sverige, försummar sitt uppdrag. Vi talar inte om en liten miss utan ett missförhållande som har vida konsekvenser för såväl hälsa som jämlikhet och ekonomi. Rapporten uppdaterar dessutom det senaste om rökningens skadeverkningar. LmT kommenterar ur svenskt perspektiv:

Tobaken i Sverige 2018

I Sverige röker man mindre än i jämförbara länder. Det har f.a. historiska orsaker eftersom vi aldrig nådde de förfärande höga nivåerna på 70-90 % i den vuxna, manliga befolkningen som rapporterades i de flesta europeiska länder. Varför blev det så? Tobaksindustrin hävdar att det var snuset som var orsaken men den förklaringen saknar vetenskapligt stöd. Snuset spelade en roll på marginalen, ingen huvudroll. Den svenska tobakspolitiken har inte varit särskilt drivande. I en jämförelse har vi snarast dragit benen efter oss och ingalunda legat i framkant. Forskare i andra länder pekar ofta på det arbete som ideella organisationer lagt ner i vårt land men det finns säkert andra faktorer att gräva fram för intresserade historiker.

Vård som inte hjälper

Fortfarande röker runt 1 miljon svenskar och det är ett misslyckande. Till särskilt eftersatta områden måste vi räkna den svenska vårdens oförmåga att utveckla den potential som ligger i att hjälpa våra patienter att sluta röka. Trots att det finns evidensbaserade rapporter (SBU) och riktlinjer (Socialstyrelsen) för att stödja rökslut sedan 20 år tillbaka, har besvärande lite hänt. På vårdcentraler och sjukhus skrivs patienter in och ut utan att tillfrågas om de röker. Och om de tillfrågas erbjuds de sällan hjälp och nästan aldrig får de hjälp direkt. Vårt upprepade misslyckande att åtgärda den största, förebyggbara orsaken till förtida död och ohälsa i Sverige får inte fortsätta.

Uppströms snarare än nedströms

Vart 8:e dödsfall är tobaksrelaterat och 100 000 vårdtillfällen skylls varje år på rökningen. Multisjuklighet har blivit ett svårlöst kliniskt dilemma och ingen enskild förebyggbar faktor skapar så mycket multisjuklighet som cigaretten. Den som inte vill lägga lite energi på att förebygga får betala med sjukdom och tidiga dödsfall.

Rökslutarstöd inte bara förebygger

För stora patientgrupper är rökstopp den enda verksamma behandlingen. Det tydligaste exemplet är folksjukdomen KOL. Behandling för KOL som inte innehåller rökstopp till varje pris, är att leda patienten ner i graven.

Oetiskt att inte erbjuda rökstopp

Royal College of Physicians – brittisk motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet – har skrivit en utförlig rapport om tobaksrökningens risker och de vägar som leder bort från denna skapade och förebyggbara hälsokatastrof. Man menar att rökslutarhjälp ska erbjudas alla patienter som standard i alla vårdmöten och att det ska betraktas som oetiskt om så inte blir fallet.

Klicka på länken nedan. Gå ner på sidan, ner till Downloads och klicka på ”Hiding in plain sight”

Rapport från Royal College of Physicians